Звітність за 2015 рік

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ)

ТОВ «Аудиторської фірми «Аудит-Стандарт»

про фінансову звітність

ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СУНДУК» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА-МАЙДАН І КОМПАНІЯ»

станом на 31 грудня 2015 р.

м. Київ 2016 рік


АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

Незалежної аудиторської фірми «Аудит-Стандарт»

за наслідками аудиту фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СУНДУК» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА-МАЙДАН І КОМПАНІЯ»

станом на кінець дня 31.12.2015 р.

- Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

- Керівництву ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СУНДУК» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА-МАЙДАН І КОМПАНІЯ».


Розділ 1. Звіт щодо фінансової звітності

Відомості про Товариство

Таблиця 1

Найменування товариства ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «СУНДУК» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА-МАЙДАН І КОМПАНІЯ»
Код ЄДРПОУ 39623089
Організаційно-правова форма Товариства Повне Товариство
Орган, що здійснив реєстрацію Подільська районна у м. Києві державна адміністрація
Дата та номер первинної реєстрації 05.02.2015 р. №10711020000033472
Місцезнаходження 04123, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, будинок 15
Телефон (094) 8329032
Розрахунковий рахунок 26500192030001
МФО 380355
Назва банку ПАТ КБ «ЄВРОБАНК»
Учасники та їх частки в статутному капіталі ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ «УКРСПЕЦСЕРВІС» Код за ЄДРПОУ 39154956 – 88,64%; ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА-МАЙДАН» Код за ЄДРПОУ 39369053 – 11,36%
Основні види діяльності, ліцензії 64.92 Інші види кредитування.
Ліцензії, свідоцтва

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ЛД №609 від 19.03.2015 року.

Ми провели аудит фінансової звітності ПОВНОГО ТОВАРИСТВА «ЛОМБАРД «СУНДУК» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІА-МАЙДАН І КОМПАНІЯ», відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі-МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА710 «Порівняльна інформація – відповідні показники і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «»Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 250 «Розгляд законодавчих та нормативних актів при аудиті фінансової звітності», МСА 550 «Пов’язані сторони», МСА 610 «Використання роботи внутрішніх аудиторів» та вимог чинного законодавства

Представлена фінансова звітність підготовлена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності, звітність враховує всі прийняті і діючі міжнародні стандарти фінансової звітності та інтерпретації Комітету з МСФЗ, і відповідає їм.

 Фінансова звітність Товариства складається з:

 • Балансу (Звіту про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2015 року,
 • Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) за 2015 рік,
 • Звіту про рух грошових коштів за 2015 рік,
 • Звіту про власний капітал за 2015 рік,

Приміток до річної фінансової звітності за 2015 рік, що містіть стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення  на предмет повноти, достовірності та відповідності Концептуальній основі, чинному законодавству,  встановленим нормативам  та іншу пояснювальну інформаціює

Період, яким охоплено проведення аудиту З 01.01.2015р. по 31.12.2015р.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Керівництво несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної річної фінансової звітності у відповідності з вимогами МСФЗ. Ця відповідальність включає планування, впровадження та підтримку належного внутрішнього контролю, необхідного для підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики; та прийняття облікових оцінок, які відповідають певним обставинам.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів нашого аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також  планування  й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Під час оцінки цих

ризиків аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання щодо підготовки та достовірного представлення фінансових звітів для розробки аудиторських процедур, що відповідають обставинам.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Не вносячи до нашого висновку додаткових застережень, звертаємо увагу на те, що Товариство не створює резерв відпусток (точніше – забезпечення для відшкодування витрат на виплату відпусток працівникам), як це передбачено МСБО 37”Забезпечення, непередбачені зобов’язання та непередбачені активи”.

Проте, вплив неможливості отримання достатніх і належних аудиторських доказів не є всеохоплюючими для фінансової звітності. Аналіз наявних первинних документів, описів та облікових записів дає змогу стверджувати, що  такі невідповідності і відхилення, які можуть бути з причин, вказаних в цьому параграфі, не є суттєвими і в цілому не спотворюють фінансовий стан Товариства.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком впливу питання, викладеного у параграфі „Підстава для висловлення умовно-позитивної думки”, фінансова звітність справедливо й достовірно, в усіх суттєвих аспектах, відображає фінансовий стан Товариства на 31.12.2015 р. Фінансова звітність складена  згідно з визначеною концептуальною основою у відповідності до вимог МСФЗ та чинного законодавства України.

Пояснювальний параграф

Не вносячи до нашого висновку додаткових застережень, звертаємо увагу на той факт, що на дату складання цього висновку ситуація, що склалася в України, де Товариство веде діяльність та несе ризики, має ознаки економічної нестабільності. Фінансовий стан контрагентів, операції з якими несуть ризики для Товариства, в умовах ринкових коливань не є стабільним та передбачуваним. Зважаючи на вищевикладене, наразі досить складно прогнозувати та, в повній мірі, визначити ефект впливу такої ситуації на діяльність Товаристваї.

Розділ 2 Звіт щодо вимог інших законодавчих і нормативних актів

Цей розділ аудиторського висновку підготовлено відповідно до Законів України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», розпорядження Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та оприлюднення інформаційного повідомлення щодо запровадження міжнародних стандартів фінансової звітності та складання аудиторських висновків (звітів), які подаються до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, при розкритті інформації фінансовими установами» від 20.11.2012 р. № 2316, Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 2740 від 04.11.2004р. 

2.1. Інформація про аудиторську перевірку

Відповідальність за звітність покладається на керівництво ПОВНОГО ТОВАРИСТВА "ЛОМБАРД "СУНДУК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА-МАЙДАН І КОМПАНІЯ". Нашим обов’язком є підготовка аудиторського висновку на основі інформації, отриманої під час проведення аудиторської перевірки

Інформація, отримана в результаті аудиторських процедур, а саме ідентифікації та оцінки аудитором ризиків, не виявила суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2015 року, згідно вимог МСА 240 „Відповідальність аудитора що стосується шахрайства при аудиті фінансової звітності “.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкритті у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від суджень аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Аудит фінансової звітності Товариства за період 01.01.2015р. - 31.12.2015р. проведений вибірковим порядком, тобто до уваги приймались лише суттєві виправлення (помилки).

При визначення рівня суттєвості використовувався наступний метод розрахунку:

Таблиця 2

Можливі значення

базового показника,

в тис. грн.

Рівень (межа, границя) суттєвості,

у %

Межа

суттєвої помилки,

в тис. грн.

0 - 25

2

0 - 0,5

25 - 50

1,67

0,42 - 0,84

50 - 100

1,37

0,68 - 1,37

100 - 500

1,07

1,07 - 5,35

500 - 2 000

0,77

3,85 - 15,4

2 000 - 5 000

0,27

5,4 - 13,5

5 000 - 10 000

0,17

8,5 - 17

10 000 - 100 000

0,05

5 - 50

 

Як основа для розрахунку рівня суттєвості, брався показник фінансової звітності - валюта Балансу Товариства станом на 31.12.2015 р. Отже, станом на 31.12.2015 р. валюта балансу Товариства становила 228 тис. грн., відповідно - рівень (межа, границя) суттєвості визначена на рівні 2,43 тис. грн. Це означає, що всі можливі випадки допустимих помилок в сумі 2,43 тис. грн. і вище розглядались як суттєві.

Масштаб перевірки становить: документальним методом 30%, розрахунково-аналітичним - 70% від загального обсягу документації. Обсяг (масштаб) аудиторської перевірки включав перевірку первинної облікової документації за 2015 фінансовий рік за репрезентативною вибіркою не менше 20 відсотків від загальної кількості первинних документів.

Аудиторська перевірка здійснювалась із застосуванням розрахунково-аналітичного та документального методів з узагальненням отриманих результатів.

Суцільно були перевірені установчі документи, свідоцтва про реєстрацію та присвоєння статистичних кодів, фінансова звітність за 2015 рік. Вибірково були перевірені господарські договори та інша документація, що супроводжує фінансово-господарську діяльність Товариства, регістри синтетичного та аналітичного обліку.

Аудиторська перевірка спланована та проведена з метою  збору достатньої кількості інформації про те, що звіти не мають суттєвих помилок.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Шляхом тестування аудитором перевірена інформація, що підтверджує цифровий матеріал, покладений в основу складання звітності.

Для здійснення аудиторської перевірки були використані наступні документи:

Установчі документи;

Положення про облікову політику та його застосування;

Банківські та  касові документи;

Договори господарської діяльності;

Накладні, рахунки, податкові  накладні;

Фінансова звітність за 2015 рік;

Розшифровки окремих статей балансу, звіту про фінансові результати.

Ми не виключаємо можливості, що існують документи і інформація, яка з будь-яких причин не були надані для аналізу

Проведена нами аудиторська перевірка виступає достатньою основою для висловлювання думки стосовно цієї звітності, однак, слід звернути увагу на те, що, відповідно до параграфів Д18 – Д52 МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту» аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо надійності фінансової звітності дає її користувачам високий, але не абсолютний, рівень упевненості.

2.2. Організація бухгалтерського обліку та характеристика статей фінансової звітності Товариства

Інформація, що міститься у цьому розділі, базується на даних бухгалтерського обліку, звітності та документах, що були надані аудитору керівництвом та працівниками Товариства, яка вважається надійною і достовірною.

Основні принципи організації обліку  Товариства (Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку з урахуванням вимог чинного законодавства України) визначено Наказом про облікову політику та розкрито в Примітках до фінансової звітності.

Протягом звітного 2015 року  Товариство  дотримувалась принципу незмінності облікової політики. Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності Товариства є Міжнародні стандарти фінансової звітності. Фінансову звітність підготовлено управлінським персоналом відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

На думку аудиторів, прийнята Товариством система бухгалтерського обліку відповідає міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та звітності та вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, і виконує роль формування надійного джерела інформації про фінансовий стан Товариства.

 

Розкриття інформації у фінансовій звітності.

2.2.1. Активи, їх облік та оцінка станом на 31.12.2015 року

Необоротні активи

Необоротні активи станом на 31.12.2015 р. становлять78 тис. грн. і складаються з нематеріальних активів – 28 тис. грн. (первісна вартість 30 тис. грн., знос 2 тис. грн.) та основних засобів – 50 тис. грн. (первісна вартість 51 тис. грн., знос – 1 тис. грн.)

 

 Оборотні активи

Станом на 31.12.2015 р. Товариство має запаси на суму 4 тис. грнтис. грн.. 

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами становить 17 тис. грн. - сума фінансових відсоткових позик, виданих фізичним особам

Гроші та їх еквіваленти - 129 тис.грн., що підтверджується випискою банківської установи станом на 31.12.2015 р.

Поточні фінансові інвестиції станом на  31.12.2015 р. відсутні.

Аудитор засвідчує достовірність відображення сум в аналітичному бухгалтерському обліку та правильність документального оформлення і  відображення в обліку операцій з цінними паперами, визначення обсягу  реалізації  цінних паперів та даних  обліку  витрат  по   обігу   цінних паперів

Інформація за видами активів станом на 31.12.2015 року грн. реально відображена у бухгалтерському обліку та  тотожна даним фінансової звітності.

 

2.2.2. Розкриття інформації про власний капітал

 

Власний капітал у розмірі 198 тис.грн. обліковувався Товариством протягом 2015 року в цілому відповідно до норм чинного законодавства щодо бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Документальне оформлення та відображення в бухгалтерському обліку Товариства операцій з надходження та вибуття власного капіталу в цілому відповідає вимогам чинного законодавства.

Аудиторами зібрано необхідну кількість аудиторських доказів для підтвердження достовірності розміру та складу статутного капіталу в фінансовій звітності Товариства.

При зібрані доказів застосовувалися такі аудиторські процедури, як перевірка та підрахунок (обчислення). Аудиторами було проведено перевірку відповідності залишків у синтетичних та аналітичних регістрах обліку статутного капіталу шляхом зіставлення даних Головної книги, журналів-ордерів та інших відомостей капіталу Товариства.

Облік та використання коштів Товариства ведеться у відповідності з діючим законодавством.

Станом на 31.12.2015 року розмір заявленого та зареєстрованого статутного капіталу   Товариства складає 220 тис. грн..

Статутний капітал Товариства сформовано внесками Учасників Товариства виключно у грошовій формі. Розмір статутного капіталу зафіксовано в Статуті Товариства. Статутний капітал може збільшуватися за рахунок додаткових внесків його учасників

Станом на 31.12.2015 р . Склад і структура внесків до статутного капіталу наведена у таблиці 3 

Таблиця 3

 

Повне найменування юридичних осіб – учасників Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників

Розмір внеску учасника тис. грн

Частка учасників в статутному капіталі %

1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРСПЕЦСЕРВІС"  Код за ЄДРПОУ 39154956

03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136, офіс 34

195000

88,64

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА-МАЙДАН" Код за ЄДРПОУ 39369053

18007, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ОСТАФІЯ ДАШКЕВИЧА, будинок 19, офіс 67

25000

11,36

 

Усього: 2

 

220000

100

 

Станом на 31.12.2015 р. додатковий та резервний капітали не створювались.

Непокритий збиток становить 22 тис. грн.

На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал у балансі відповідає вимогам МСБО та МСФЗ.

 

2.2.3.   Поточні зобов'язання:

Станом на 31.12.2015 р. Товариство не має поточної кредиторської заборгованость.

Кредиторська заборгованість обліковуються відповідно до вимог  МСБО 39 „Фінансові інструменти: визнання та оцінка”.

Станом на 31.12.2015 р. Товариство має інші поточні зобов‘язання на суму 30 тис. грн.

На думку аудиторів проведена аудиторська перевірка (з виконанням всіх запланованих та необхідних аудиторських процедур), забезпечує розумну основу для формування аудиторського висновку про достовірність відображення зобов‘язань у фінансовій звітності Товариства.

 

2.2.4. Інформаціястосовно фінансового результату

Товариство дотримується вимого МСФО 18„Дохід”,а саме: дохід визнається за принципом нарахування, коли є впевненість, що в результаті операції відбудеться збільшення економічних вигід Товариства, а сума доходу може бути достовірно визначена. Дохід визначається без податку на додану вартість, інших податків з продажу та знижок. Дохід визнається, коли відбулося відвантаження і значні ризики та вигоди, пов’язані з правом власності на товари, переходять до покупця.

Витрати пов’язані з отриманням доходу, визнаються одночасно з відповідним доходом. Витрати обліковуються по мірі понесення та відображення в звіті про прибутки та збитки у відповідному періоді

Витрати з податку на прибуток  визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

За результатами фінансово-господарської діяльності за 2015 рік Товариством отримано чистий збиток у розмірі 22 тис. грн.

Зазначені показники визначені достовірно, про що свідчать дані аналітичного та синтетичного обліку.

Інформація стосовно розрахунку та аналізу показників ліквідності (платоспроможності) та фінансової стабільності Товариства наведена у Додатку № 2 до цього Звіту незалежних аудиторів.

Зазначені показники визначені достовірно, про що свідчать дані аналітичного та синтетичного обліку.

2.3.  Інформація стосовно  страхових резервів

 

Для покриття ризиків неповернення основного боргу за кредитами, гарантіями, поруками, Товариством створюється страховий резерв відповідно до «Методики формування та списання небанківськими фінансовими установами резерву для відшкодування можливих втрат за всіма видами кредитних операцій (за винятком позабалансових, крім гарантій), придбаними цінними паперами (у тому числі іпотечними сертифікатами з фіксованою дохідністю), іншими активними операціями згідно із законодавством, включаючи нараховані за всіма цими операціями проценти та комісії» затвердженої розпорядженням Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 11 березня 2011 р. № 111. Страховий резерв обліковується на рахунку 38 «Резерв сумнівних боргів».

На нашу думку, показники річних даних Товариства за 2015 рік  складені в усіх суттєвих аспектах у відповідності до Порядку складання та подання звітності ломбардами до Національної комісії, що здійснює державне  регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України N 2740 від 04.11.2004р.

 

2.4.   Інша підсумкова інформація щодо діяльності Товариства.

Наявність та незмінність облікової політики Товариства

Відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. за № 996-ХІV, Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку та з метою забезпечення єдиних принципів, методів, процедур при відображенні господарських операцій в обліку і складання фінансової звітності Товариством було видано Наказ  №1/2015-ОП від 06.02.2015р. «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2015 році».

В обліковій політиці відображені всі принципи питання організації бухгалтерського обліку Товариства.

 

  Інформація стосовно можливості Товариством безперервно здійснювати свою діяльність

Керуючись Міжнародним стандартом аудиту 570 «Безперервність» аудитор розглянув відповідність використання управлінським персоналом товариства припущення про безперервність діяльності Товариства, а також на підставі отриманих аудиторських доказів прийшов до висновку, що Товариство здатне продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Аудитор не може передбачити майбутні події або обставини, що можуть причинити припинення діяльності Товариства на безперервній основі.

 

Інформація щодо ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Визнаючи можливість існування суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства, нами була проведена ідентифікація та оцінка ризиків відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Отримані достатні та прийнятні аудиторські докази, що стосуються оцінених ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства, через розробку і застосування прийнятих дій у відповідь. Ризик шахрайства нами був оцінений як середній. Конкретні дії у відповідь на оцінку аудитором ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є проведена нами ідентифікація умов, а також оцінки класів операцій, залишків на рахунках, розкриття інформації та тверджень, на які вони можуть впливати, а саме:

 • здійснена перевірка інвентаризаційних відомостей Товариства після завершення інвентаризації;
 • виконані процедури по дебіторській та кредиторський заборгованості (проаналізовано наявні акти звірок), підготовлених управлінським персоналом;
 • проведені підрахунки залишків на кінець звітного періоду для мінімізації ризику незалежного маніпулювання протягом періоду між здійсненням підрахунків і кінцем звітного періоду;
 • здійснено тестування цілісності записів та операцій, створених за допомогою комп’ютера;
 • проведена вибіркова перевірка первинних бухгалтерських документів та іншої інформації

При проведені процедур щодо ідентифікації та оцінки аудиторами ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудиторами були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки та отримані від Товариства довідки про те, що протягом 2015 року були господарські відносини з пов’язаною особою. Аналіз договорів з такою особою не фіксує випадків шахрайства зі сторони співробітників, що могло спричинити негативний вплив на підприємство. Аудиторами були проведені аналітичні процедури, виконані спостереження та перевірки, в результаті чого отримано розуміння зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

Аудитори не отримали доказів стосовно суттєвого викривлення фінансової звітності Товариства за 2015 рік внаслідок шахрайства.

 

Інформація про наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан заявника

Ми проаналізували інформацію щодо  наявність подій після дати балансу, які не знайшли відображення у фінансовій звітності, проте можуть мати суттєвий вплив на фінансовий стан Товариства. Фактів таких подій не встановлено.

В той же час зауважуємо, що керуючись Міжнародним стандартом аудиту 560 «Подальші події» аудитор не несе відповідальності за здійснення процедур або запитів стосовно фінансових звітів після дати аудиторського висновку. Протягом періоду, починаючи з дати надання звіту незалежних аудиторів до дати оприлюднення фінансових звітів, відповідальність за інформування аудитора про факти, які можуть вплинути на фінансові звіти, несе управлінський персонал .

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 «Події після звітного періоду» щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства  та додаткового розкриття.  Такі події відсутні.

        . Інформація стосовно вартості чистих активів

На підставі даних балансу Товариства станом на 31.12.2015 р. Аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим статутними документами розміром статутного капіталу. Розрахунок вартості чистих активів господарських товариств здійснюється метою реалізації положень п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України: Якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів. Якщо вартість чистих активів товариства стає меншою від визначеного законом мінімального розміру статутного капіталу, товариство підлягає ліквідації

Таблиця 4

 

Розрахунок вартості чистих активів

                       №п/п

 

Зміст

Рядок

Балансу

Сума

(тис. грн.)

1

Склад активі, які приймаються до розрахунку

 

1.1

Необоротні активи

Нематеріальні активи

1000

28

Основні засоби

1010

50

Всього:                                                                                                                                 

78

 

1.2

Оборотні активи:

 Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

1100

4

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами

1130

17

 Грошові кошти та їх еквіваленти

1165

129

Всього

150

Разом активи

228

2

Зобовязання, що приймаються до розрахунку

2.2

Поточні зобовязання і забезпечення

Інші поточні зобов‘язання

1690

30

Всього:

30

Чисті активи

198

 

               Вартість чистих активів визначається за формулою (1.1 + 1.2) – (2.1) і дорівнює 198 тис.грн.  При порівнянні  вартості чистих активів із розміром статутного капіталу  встановлено, що вартість чистих активів менша від  розміру статутного капіталу.

              Висновок: вартістьчистих активів Товариства менша від розміру статутного капіталу, вимоги п. 4 ст. 144 Цивільного кодексу України не дотримуються.

. Аналіз показників фінансового стану.

 Відповідно до даних фінансової звітності був проведений аналіз коефіцієнтів платоспроможності та фінансової стійкості, розрахунок яких наведено у таблиці 5.

Таблиця 5

 

1. Показники ліквідності

норм. значення

31.12.2015 р.

коефіцієнт поточної ліквідності (КЛ1)

Ф.1 р. 1195-р.1101-р.1102-р.-р.1103-р.1104-р.1110-р.1170гр.4   

Ф1р.1695-р.1660-р.1665-р.1670 гр.4

не менш

0,5

5,0

коефіцієнт миттєвої ліквідності (КЛ2)

Ф.1 р.1120+ р.1125+р.1160+ р.1165

 Ф.1 р.1695-р.1660-р.1665-р.1670 гр.4

не менш

0,2

4,3

 

2. Показники фінансової стійкості

 

 

коефіцієнт фінансової незалежності (КФН)

Ф.1 р.1495 гр.4

Ф.1 р.1900 гр.4

не менш 0,1

0,87

коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом (КПНА)

Ф.1 р.1495 гр.4

Ф.1 р.1095 гр.4

не менш 0,1

2,54

Висновок: Із наведених коефіцієнтів можна зробити висновок, що фінансовий стан Компанії позитивний.

     3 . Основні відомості про аудиторську фірму та умови договору

ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт», код ЄДРПОУ 32852960.    

Аудиторська фірма  здійснює діяльність на підставі:

- Свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3345, виданого згідно з рішенням Аудиторської палати України від 26 лютого 2004 року № 132 чинне до 19 грудня 2018 року,

- Свідоцтва Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг  про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ. Реєстраційний номер Свідоцтва: 0145. Відповідно до розпорядження Нацкомфінпослуг від 18.02.2015 року № 77  Свідоцтво чинне до 19 грудня 2018 р.

Місцезнаходження аудиторської фірми «Аудит- Стандарт»: Україна, м. Київ, вулиця Юрківська/Фрунзе 2-6/32 літера «А», телефон: (044) 230-23-97.

Аудит проведено згідно Договору про надання аудиторських послуг № 15-09 від 15 лютого 2016 року. Дата початку аудиту 15 лютого 2016 року. Дата закінечння аудиту 11 квітня 2016 року.

 

Директор ТОВ «АФ «Аудит-Стандарт»                                             Титаренко В. М.

 

Дата видачі  аудиторського висновку:  11 квітня 2016 року.

Місце видачі: м. Київ,  вулиця Юрківська/Фрунзе 2-6/32 літера «А»

 

 

Додаток 1 
до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 
до фінансової звітності»

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015

12

31

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «СУНДУК» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІЯ-МАЙДАН І КОМПАНІЯ»

за ЄДРПОУ

39623089

Територія   м. КИЇВ, ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОН

за КОАТУУ

8038500000

Організаційно-правова форма господарювання ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

за КОПФГ

260

Вид економічної діяльності ІНШІ ВИДИ КРЕДИТУВАННЯ

за КВЕД

64.92

 

 

 

Середня кількість працівників-1 1______________ 

Адреса, телефон 04123 м. Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, будинок 15, тел. 0674706420

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

 

за міжнародними стандартами фінансової звітності

1

БАЛАНС 
(Звіт про фінансовий стан)

на 31122015 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

     

Нематеріальні активи

1000

 

28

первісна вартість

1001

 

30

накопичена амортизація

1002

 

2

Незавершені капітальні інвестиції

1005

   

Основні засоби

1010

 

50

первісна вартість

1011

 

51

знос

1012

 

1

Інвестиційна нерухомість

1015

   

первісна вартість

1016

   

знос

1017

   

Довгострокові біологічні активи

1020

   

первісна вартість

1021

   

накопичена амортизація

1022

   

Довгострокові фінансові інвестиції: 
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030

   

інші фінансові інвестиції

1035

   

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

   

Відстрочені податкові активи

1045

   

Гудвіл

1050

   

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

   

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

   

Інші необоротні активи

1090

   

Усього за розділом I

1095

 

78

II. Оборотні активи

     

Запаси

1100

 

4

Виробничі запаси

1101

   

Незавершене виробництво

1102

   

Готова продукція

1103

   

Товари

1104

   

Поточні біологічні активи

1110

   

Депозити перестрахування

1115

   

Векселі одержані

1120

   

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

   

Дебіторська заборгованість за розрахунками: 
за виданими авансами

1130

   

з бюджетом

1135

   

у тому числі з податку на прибуток

1136

   

з нарахованих доходів

1140

   

з внутрішніх розрахунків

1145

   

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

   

Поточні фінансові інвестиції

1160

   

Гроші та їх еквіваленти

1165

 

129

Готівка

1166

 

121

Рахунки в банках

1167

 

8

Витрати майбутніх періодів

1170

   

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

   

у тому числі в:

1181

   

резервах довгострокових зобов’язань

     

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

   

резервах незароблених премій

1183

   

інших страхових резервах

1184

   

Інші оборотні активи

1190

   

Усього за розділом II

1195

 

150

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

   

Баланс

 

 

1300

 

228

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

     
       

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

 

220

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

   

Капітал у дооцінках

1405

   

Додатковий капітал

1410

   

Емісійний дохід

1411

   

Накопичені курсові різниці

1412

   

Резервний капітал

1415

   

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

 

-22

Неоплачений капітал

1425

( )

( )

Вилучений капітал

1430

( )

( )

 

1435

   

Усього за розділом I

1495

 

198

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

     

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

   

Пенсійні зобов’язання

1505

   

Довгострокові кредити банків

1510

   

Інші довгострокові зобов’язання

1515

   

Довгострокові забезпечення

1520

   

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

   

Цільове фінансування

1525

   

Благодійна допомога

1526

   

Страхові резерви

1530

   

у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань

1531

   

резерв збитків або резерв належних виплат

1532

   

резерв незароблених премій

1533

   

інші страхові резерви

1534

   

Інвестиційні контракти

1535

   

Призовий фонд

1540

   

Резерв на виплату джек-поту

1545

   

Усього за розділом II

1595

   

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

     

Короткострокові кредити банків

1600

   
 

1605

   

Поточна кредиторська заборгованість за: 
довгостроковими зобов’язаннями


1610

   

товари, роботи, послуги

1615

   

розрахунками з бюджетом

1620

   

у тому числі з податку на прибуток

1621

   

розрахунками зі страхування

1625

   

розрахунками з оплати праці

1630

   

за одержаними авансами

1635

   

за розрахунками з учасниками

1640

   

із внутрішніх розрахунків

1645

   

за страховою діяльністю

1650

   

Поточні забезпечення

1660

   

Доходи майбутніх періодів

1665

   

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

   

Інші поточні зобов’язання

1690

 

30

Усього за розділом IІІ

1695

 

30

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

   

Баланс

1900

 

228

Керівник                                                                                   Любота Ігор Володимирович

Головний бухгалтер                                                                Хомич Оксана Володимирівна

__________ 
-1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015

12

31

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «СУНДУК» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІЯ-МАЙДАН І КОМПАНІЯ» 
                                                                      (найменування)

за ЄДРПОУ

39623089

         

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за 2015 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

І. Фінансові результати

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

4

 

Чисті зароблені страхові премії

2010

   

премії підписані, валова сума

2011

   

премії, передані у перестрахування

2012

   

зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

   

зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

   

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( )

( )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

   

Валовий: 
прибуток


2090

 

4

 

збиток

2095

( )

( )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

   

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

   

зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

   

зміна частки страховиків в інших страхових резервах

2112

   

Інші операційні доходи

2120

   

у тому числі:

   дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

   

дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

   

дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування

2123

   

Адміністративні витрати

2130

(28 )

( )

Витрати на збут

2150

( )

( )

Інші операційні витрати

2180

( )

( )

у тому числі:

 витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

   

витрати  від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

   

Фінансовий результат від операційної діяльності: 
прибуток


2190

   

збиток

2195

(24 )

( )

Дохід від участі в капіталі

2200

   

Інші фінансові доходи

2220

   

Інші доходи

2240

   

у тому числі:

 дохід від благодійної допомоги

2241

   

Фінансові витрати

2250

( )

( )

Втрати від участі в капіталі

2255

( )

( )

Інші витрати

2270

( )

( )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

   

Фінансовий результат до оподаткування: 
прибуток


2290

   

збиток

2295

(22 )

( )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

   

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

   

Чистий фінансовий результат: 
прибуток


2350

   

збиток

2355

(22 )

( )

II. Сукупний дохід

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

   

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

   

Накопичені курсові різниці

2410

   

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

   

Інший сукупний дохід

2445

   

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

   

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

   

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

   

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

-22

 

III. Елементи операційних витрат

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Матеріальні затрати

2500

   

Витрати на оплату праці

2505

1

 

Відрахування на соціальні заходи

2510

   

Амортизація

2515

3

 

Інші операційні витрати

2520

24

 

Разом

2550

28

 

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Середньорічна кількість простих акцій

2600

   

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

   

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

   

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

   

Дивіденди на одну просту акцію

2650

   

Керівник                                                                                   Любота Ігор Володимирович

Головний бухгалтер                                                                Хомич Оксана Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015

12

31

Підприємство  ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «СУНДУК» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІЯ-МАЙДАН І КОМПАНІЯ» 
                                                                              (найменування)

за ЄДРПОУ

39623089

         

 

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 р.

 

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

І. Рух коштів у результаті операційної діяльності

     

Надходження від: 
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000

4

 

Повернення податків і зборів

3005

   

у тому числі податку на додану вартість

3006

   

Цільового фінансування

3010

   

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

   

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

   

Надходження від повернення авансів

3020

   

Надходження від відсотків за залишками коштів

3025

   

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

   

Надходження від операційної оренди

3040

   

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

   

Надходження від страхових премій

3050

   

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

192

 

Інші надходження

3095

   

Витрачання на оплату: 
Товарів (робіт, послуг)


3100


(17 )


( )

Праці

3105

(1 )

( )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( )

( )

Зобов’язань з податків і зборів

3115

( )

( )

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на прибуток

3116

   

Витрачання на оплату зобов’язань з податку на додану вартість

3117

   

Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів

3118

   

Витрачання на оплату авансів

3135

   

Витрачання на оплату повернення авансів

3140

   

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

   

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

   

Витрачення фінансових установ на надання позик

3155

(192)

 

Інші витрачання

3190

( )

( )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-14

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

     

Надходження від реалізації: 
фінансових інвестицій


3200

   

необоротних активів

3205

   

Надходження від отриманих: 
відсотків


3215

   

дивідендів

3220

   

Надходження від деривативів

3225

   

Надходження від погашення позик

3230

   

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

   

Інші надходження

3250

   

Витрачання на придбання: 
фінансових інвестицій


3255


( )


( )

необоротних активів

3260

(79 )

( )

Виплати за деривативами

3270

( )

( )

Витрачання на надання позик

3275

   

Витрачання від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

   

Інші платежі

3290

( )

( )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

-79

 

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

     

Надходження від: 
Власного капіталу


3300

220

 

Отримання позик

3305

   
 

3310

   

Інші надходження

3340

202

 

Витрачання на: 
Викуп власних акцій


3345


( )


( )

Погашення позик

3350

   

Сплату дивідендів

3355

( )

( )

Витрачання на сплату відсотків

3360

   

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

   

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

   

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

   

Інші платежі

3390

( 200)

( )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

222

 

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

   

Залишок коштів на початок року

3405

   

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

   

Залишок коштів на кінець року

3415

129

 
             

Керівник                                                                                   Любота Ігор Володимирович

Головний бухгалтер                                                                Хомич Оксана Володимирівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2015

12

31

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО «ЛОМБАРД «СУНДУК» ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МЕДІЯ-МАЙДАН І КОМПАНІЯ» 
                                                                          (найменування)

за ЄДРПОУ

39623089

         

Звіт про власний капітал

за 2015 р.

 

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований (пайовий) капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

 

 

 

 

 

 

 

 

Коригування: 

Зміна облікової політики


4005

 

 

 

 

 

 

 

 

Виправлення помилок

4010

 

 

 

 

 

 

 

 

Інші зміни

4090

 

 

 

 

 

 

 

 

Скоригований залишок на початок року

4095

 

 

 

 

 

 

 

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

 

 

 

 


-22

 

 


-22

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

 

 

 

 

 

 

 

 

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

               

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

               

Накопичені курсові різниці

4113

               

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

               

Інший сукупний дохід

4116

               

Розподіл прибутку: 
Виплати власникам (дивіденди)


4200

 

 

 

 

 

 

 

 

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

 

 

 

 

 

 

 

 

Відрахування до резервного капіталу

4210

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

               

Сума чистого прибутку на створення спеціальних  (цільових) фондів

4220

               

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

               

Внески учасників: 
Внески до капіталу


4240


220

 

 

 

 


-220

 

 

Погашення заборгованості з капіталу

 

4245

 

 

 

 

 

 

220

 


220

Вилучення капіталу: 
Викуп акцій (часток)


4260

 

 

 

 

 

 

 

 

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

 

 

 

 

 

 

 

 

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

 

 

 

 

 

 

 

 

Вилучення частки в капіталі

4275

 

 

 

 

 

 

 

 

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

               

Інші зміни в капіталі

4290

 

 

 

 

 

 

 

 

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

               

Разом змін у капіталі

4295

 

 

 

 

 

 

 

 

Залишок на кінець року

 

4300


220

 

 

 


-22

 

 


198

                     

 

Керівник                                                                                   Любота Ігор Володимирович

Головний бухгалтер                                                                Хомич Оксана Володимирівна

 

 

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2015 РІК, СТАНОМ НА 31.а112.2015 РОКУ

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "СУНДУК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА-МАЙДАН І КОМПАНІЯ" код ЄДРПОУ – 39623089

 

 1. 1.                  Інформація про компанію та основа підготовки фінансової звітності за 2015 рік

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "СУНДУК" ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА-МАЙДАН І КОМПАНІЯ" (надалі – «Товариство») зареєстровано 5 лютого 2015 року, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців – 10711020000033472, відповідно до чинного законодавства України.

Юридична адреса Товариства: 04123, м.Київ, ВУЛИЦЯ ЧЕРВОНОПІЛЬСЬКА, будинок 15

Цілями діяльності Товариства є отримання прибутку шляхом здійснення фінансових послуг, визначених чинним законодавством України.

Види діяльності за КВЕД:

64.92 Інші види кредитування.

Облікова кількість працівників Товариства складає 1 особа.

Фінансова звітність Товариства на 31 грудня 2015 року була підготовлена у відповідності до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Основні принципи облікової політики, застосовані при підготовці цієї фінансової інформації, наведені нижче.

 

 1. 2.                  Основні принципи облікової політики

Принципи облікової політики послідовно застосовувалися протягом усіх представлених звітних періодів.

При складанні фінансової звітності за МСФЗ в 2015 р. Товариство дотримувалося принципів складання фінансової звітності, викладених у Концептуальній основі складання фінансової звітності за МСФЗ та основних принципів, передбачених ст. 4 Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», а саме:

-                     методу нарахування (результати операцій та інших подій визнаються, коли вони здійснюються, а не коли отримані або сплачені грошові кошти, і відображаються в фінансовій звітності того періоду, до якого вони відносяться);

-                     безперервності діяльності (фінансова звітність складається на основі припущення, що підприємство є безперервно діючим та залишається діючим в осяжному майбутньому);

-                     зрозумілості;

-                     доречності (суттєвості);

-                     достовірності (правдивість подання, превалювання сутності над формою, нейтральність, повнота);

-                     зі ставності;

-                     можливості перевірки, тощо.

Склад фінансової звітності:

-                     Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2015 р.,

-                     Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2015 р.,

-                     Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2015 р.,

-                     Звіт про власний капітал за 2015 р.,

-                     Примітки до річної фінансової звітності за 2015 р.

Товариство веде бухгалтерський облік у відповідності до вимог чинного законодавства України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», Міжнародних стандартів фінансової звітності, Статуту Товариства та Облікової політики.

Облікова політика на 2015 рік була затверджена наказом від 06.02.2015р. №1/2015-ОП.

Протягом 2015 року облікова політика не змінювалась та застосовувалась послідовно для подібних операцій, інших подій.

Облікова політика Товариства – це сукупність методів, принципів, засобів організації бухгалтерського обліку та конкретні принципи, основи та правила, які застосовує Товариство при складанні та поданні фінансової звітності. Облікова політика базується на чинному законодавстві України, нормативних документах Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міжнародних стандартах фінансової звітності та рішеннях керівництва Товариство.

Товариство веде бухгалтерський облік та складає фінансову звітність у національній грошовій одиниці України – гривнях.

 

3. Економічне середовище, у котрому Товариство проводить свою діяльність

Незважаючи на те, що економіка України визнана ринковою, вона продовжує демонструвати особливості, характерні для перехідної економіки. Ці особливості включають, крім іншого, наявність валюти, що не є вільно конвертованою за межами України, валютні обмеження і контроль, високу інфляцію і високі процентні ставки. Стабільність української економіки буде в значній мірі залежати від політики та дій уряду, спрямованих на реформування адміністративної та правової систем, а також економіки в цілому. Внаслідок цього економічна діяльність в Україні пов’язана з ризиками, які не є типовими для розвинених країн.

Економіка України схильна до впливу ринкових коливань і зниження темпів економічного зростання у світовій економіці.

Протягом 2015 року відбулось значне падіння обмінного курсу української гривні по відношенню до основних іноземних валют.

Податкове, валютне та митне законодавство в Україні допускає різні тлумачення та часто змінюється.

Керівництво Товариства не може передбачити всі тенденції, які можуть впливати на ринок фінансових послуг та на інші галузі економіки, а також те, який вплив (за наявності такого) вони можуть мати на майбутній фінансовий стан Товариства. Керівництво впевнене, що воно вживає всіх необхідних заходів для забезпечення стабільної діяльності та розвитку Товариства.

 

4. Основа складання фінансової звітності

4.1. Використання оцінок і припущень

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва оцінок і припущень, які впливають на відображення в звітності сум активів і зобов’язань і на розкриття інформації про потенційні активи і зобов’язання на дату складання бухгалтерського балансу. Фактичні результати можуть відрізнятися від поточних оцінок. Ці оцінки періодично переглядаються, і у разі потреби коригувань, такі зміни відображуються складі фінансових результатів за період, коли про них стає відомо.

 

4.2.            Припущення про функціонування Товариства в найближчому майбутньому

Фінансова звітність підготовлена виходячи з припущення про функціонування Товариства в майбутньому, яке передбачає реалізацію активів і виконання зобов’язань в ході звичайної діяльності.

Таким чином, фінансова звітність не містить будь-яких коригувань відображених сум активів, які були б необхідні, якби Товариство було неспроможне продовжувати свою діяльність в майбутньому.

Ця фінансова звітність Товариства складена із застосуванням Міжнародних стандартів фінансової звітності .

 

5. Аналіз статей фінансової звітності

Справедлива вартість – сума, за якою можна обміняти актив або погасити зобов’язання в операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.

Суттєвість – пропуск або викривлення статей є суттєвим, якщо вони можуть (окремо чи в сукупності) впливати на економічні рішення, які приймають користувачі на основі фінансової звітності. Суттєвість залежить від розміру та характеру пропуску чи викривлення, що оцінюється за конкретних обставин. Визначальним може бути як розмір або характер статті, так і поєднання статей.

Активи, зобов’язання та власний капітал – це елементи, які безпосередньо пов’язані з оцінкою фінансового стану.

Активи – ресурси контрольовані підприємством у результаті минулих подій, від якого очікуються надходження майбутніх економічних вигід до Товариства.

Зобов’язання – теперішня заборгованість підприємства, яка виникає внаслідок подій і погашення якої, за очікуванням, спричинить вибуття ресурсів із підприємства, котрі втілюють у собі майбутні економічні вигоди.

Власний капітал – це залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов’язань.

Облікова політика в Товариства регламентується Законодавством України, МСФЗ та Наказом по підприємству «Про організацію бухгалтерського обліку та облікової політики у 2015 році» від 06.02.2015 року №1/2015-ОП.

 

6. Баланс

До форми № 1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)», протягом року коригування та зміни не вносились.

Відомості викладені у розрізі оборотних активів.

Оцінку балансової вартості активів та зобов’язань здійснено за історичною собівартістю.

Для подання у балансі здійснено розмежування активів та зобов’язань на поточні (оборотні) та довгострокові (необоротні) відповідно до вимог МСБО 1 «Подання фінансових звітів». До поточних активів та зобов’язань віднесено суми , що очікуються до відшкодування або погашення протягом 12 місяців від дати балансу.

 

6.1 Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи та їх знос (амортизація), інші необоротні активи

Щодо усіх груп основних засобів підприємство дотримується єдиної політики визначення балансової вартості та методів нарахування амортизації.

Основні засоби оцінюються та відображаються у фінансовому обліку за первісною вартістю, яка складається із фактичних витрат на придбання і приведення їх у стан, придатний для використання та збільшується на суму витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єкта (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), якщо це призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об’єкта, за вирахуванням зносу.

Амортизація основних засобів нараховується прямолінійним методом протягом строку корисного використання об’єкта.

Залишкова вартість основних засобів станом на 31.12.2015 р. складає 50 тис. грн., сума нарахованого зносу – 1 тис. грн.

Станом на 31 грудня 2015 року первісна вартість нематеріальних активів скла дає 28 тис. грн., знос нематеріальні активи складає 2 тис. грн.

 

 6.2. Запаси

Одиницею бухгалтерського обліку запасів є кожне їх найменування. Запаси відображати в бухгалтерському обліку і звітності за найменшою із двох оцінок: первісною вартістю або чистою вартістю реалізації. При продажу запасів чи іншому вибутті їх оцінка здійснюється за середньозваженою періодичною вартістю (оцінка проводиться раз на місяць).

Запаси станом на 31.12.2015 року становлять – 4 тис. грн.

 

6.3. Грошові кошти та їх еквіваленти

Грошові кошти за станом на 31.12.2015 р. зберігаються на банківських рахунках Товариства. Облік грошових коштів і розрахунків здійснюється згідно «Положення про ведення касових операцій у національній валюті», затвердженого постановою  Правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637.

Грошові кошти, які зберігаються на банківських рахунках Товариства станом на 31.12.2015 р. становлять 8 тис. грн. , грошові кошти в касі Товариства становлять 121 тис. грн.

 

6.4. Власний капітал

Статутний капітал Товариства (100%) сформований учасниками Товариства

 

Повне найменування юридичних осіб – учасників Код за ЄДРПОУ юридичних осіб – учасників

Місцезнаходження юридичних осіб – учасників

Розмір внеску учасника тис. грн

Частка учасників в статутному капіталі %

1

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРСПЕЦСЕРВІС"  Код за ЄДРПОУ 39154956

03115, м.Київ, Святошинський район, ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, будинок 136, офіс 34

195000

88,64

2

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА-МАЙДАН" Код за ЄДРПОУ 39369053

18007, Черкаська обл., місто Черкаси, Соснівський район, ВУЛИЦЯ ОСТАФІЯ ДАШКЕВИЧА, будинок 19, офіс 67

25000

11,36

 

Усього: 2

 

220000

100

 

Права учасників щодо частки у статутному капіталі встановлені Засновницьким договором Товариства, Цивільним кодексом та іншими законодавчими актами. Привілей та обмежень щодо частки у статутному капіталі товариства учасник не має.

Капітал Товариства обліковується в національній валюті на рахунках 4 класу Плану рахунків.

Статутний капітал Товариства сформовано внесками Учасників Товариства виключно у грошовій формі. Розмір статутного капіталу зафіксовано в Засновницькому договорі Товариства. Статутний капітал може збільшуватися за рахунок додаткових внесків його учасників

Резервний капітал формується за рахунок нерозподіленого прибутку за рішенням Загальних зборів засновників (Учасників) та відповідно до Статуту Товариства.

Резервний капітал Товариства створюється у розмірі не менше 25% статутного капіталу Товариства і призначається для покриття витрат, пов’язаних з відшкодуванням збитків, та запланованих витрат. Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% суми щорічного чистого прибутку Товариства до досягнення визначеного розміру.

Загальна сума власного капіталу Товариства на 31.12.2015 р. становить 198 тис. грн. Станом на 31.12.2015 року Статутний капітал Товариства становить 220 тис. грн. Станом на 31.12.2015 року непокритий збиток Товариства становить 22 тис. грн.

 

6.5. Поточні зобов’язання та забезпечення

Кредиторська заборгованість відображається за собівартістю, яка є справедливою вартістю компенсації, яка має бути передана в майбутньому за отримані товари, роботи, послуги.

Інші поточні зобов’язання становлять на 31.12.2015 року 30 тис. грн. і складаються з заборгованості за розрахунками з підзвітними особами.

 

7. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

Всі статті доходів і витрат, визнані у звітних періодах включено до складу Звіту про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід).

Витрати відображаються в бухгалтерському обліку одночасно зі зменшенням активів або збільшенням зобов’язань. Витратами звітного періоду визнаються або зменшення активів або збільшення зобов’язань, що приводить до зменшення власного капіталу Товариства, за умови, що ці витрати можуть бути достовірно оцінені.

Витратами визнаються витрати певного періоду одночасно з визнанням доходу, для отримання якого вони здійснені.

За умови, що оцінка доходу може бути достовірно визначена, доход у Звіті про фінансові результати відображається в момент надходження активу або погашення зобов’язання, які призводять до збільшення власного капіталу підприємства.

За умови, що оцінка витрат може бути достовірно визначена, витрати відображаються у Звіті про фінансові результати в момент вибуття активу або збільшення зобов’язання.

Доходи і витрати зазвичай враховуються за принципом нарахування залежно від ступеня завершеності конкретної операції, яка оцінюється як співвідношення фактично наданого обсягу послуг і загального обсягу послуг, які мають бути надані.

Стаття Звіту про фінансові результати(Звіт про сукупний дохід) за 2015 рік

Код рядка

Значення рядка

Чистий дохід від реалізації (товарів, робіт, послуг)

2000

4

Прибуток

2090

4

Адміністративні витрати

2130

28

Фінансовий результат від операційної діяльності:

 

 

Збиток

2195

24

Інші фінансові доходи

2220

2

Фінансовий результат до оподаткування:

 

 

Збиток

2295

22

Чистий фінансовий результат:

 

 

Збиток

2355

22

Сукупний дохід

2465

-22

 

7. Звіт про рух грошових коштів

Звіт про рух грошових коштів за 2015 рік складено за вимогами МСБО 7 за прямим методом, згідно з яким розкривається інформація про основні класи валових надходжень грошових коштів чи валових виплат грошових коштів на нетто-основі. У звіті відображений рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової, діяльності Товариства.

 

7.1. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності. Операційна діяльність є основним видом діяльності підприємства для отримання доходу від надання фінансових послуг.

Сукупні надходження від операційної діяльності у 2015 р. склали 196 тис. грн. Сукупні витрати від операційної діяльності у 2015 р. склали 220 тис. грн. Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності за 2015 рік склав 14 тис. грн. (витрати).

 

7.2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Інвестиційна діяльність – це цілеспрямовано здійснюваний процес формування необхідних інвестиційних ресурсів, збалансований відповідно до обраних параметрів інвестиційної програми (інвестиційного портфеля) на основі вибору ефективних об’єктів інвестування та забезпечення їх реалізації.

Сукупні надходження від інвестиційної діяльності у 2015 р. відсутні. Сукупні витрати від інвестиційної діяльності у 2015 р. становлять 79 тис. грн.

Чистий рух коштів у результаті інвестиційної діяльності за 2015 р. дорівнює 79 тис. грн. (витрати).

 

7.3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Фінансова діяльність — це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов’язань за борговими цінними паперами та інші

Сукупні надходження від фінансової діяльності у 2015 р. становлять 422 тис. грн. Сукупні витрати від фінансової діяльності у 2015 р. становлять 200 тис. грн.

Чистий рух коштів у результаті фінансової діяльності за 2015 р. дорівнює 222 тис. грн.

 

8. Звіт про власний капітал

Управління капіталом Товариства спрямовано на досягнення наступних цілей: дотримання вимог до капіталу, встановлених регулятором, і забезпечення здатності Товариства функціонувати в якості безперервно діючого підприємства. Товариства вважає, що загальна сума капіталу, управління яким здійснюється, дорівнює сумі капіталу, відображеного в балансі.

Статутний капітал станом на 31.12.2015 р. складає 220 тис. грн. Непокритий збиток станом на 31.12.2015 р. становить 22 тис. грн.

Загальна сума власного капіталу Товариства становить на 31.12.2015 р. – 198 тис. грн.

 

9. Вплив інфляції на монетарні статті

Коригування статей фінансової звітності на індекс інфляції відповідно до МСБО 29 «Фінансова звітність в умовах гіперінфляції» не проведено.

 

10. Оподаткування

Витрати (доходи) з податку на прибуток визначаються і відображаються у фінансовій звітності Товариства відповідно до МСБО 12 «Податки на прибуток».

Доходи з податку на прибуток, що відображаються у звіті про фінансові результати, складаються із сум поточного та відстроченого податку на прибуток.

Поточний податок на прибуток визначається виходячи з оподатковуваного прибутку за рік, розрахованої за правилами податкового законодавства України.

 

11. Розкриття інформації щодо зв’язаних сторін згідно МСБО 24

Сторони вважаються пов’язаними, якщо одна сторона має можливість контролювати іншу або здійснювати суттєвий вплив на прийняття фінансових і операційних рішень іншою стороною. Операція зі зв’язаною стороною може полягати в обміні ресурсами та зобов’язаннями між пов’язаними сторонами незалежно від того, чи визначається ціна. Контроль – володіння, прямо або непрямо, через дочірні підприємства, більшістю голосів на підприємстві або істотною часткою голосів і повноваження прямо визначати, згідно зі статутом або договором, фінансову та операційну політику керівництва підприємства. Суттєвий вплив – участь у прийнятті рішень щодо фінансової та операційної політики підприємства, але не контроль над цією політикою. Істотний вплив може здійснюватися різними шляхами, як правило, через представництво в раді директорів або шляхом участі в процесі розробки політики, в суттєвих операціях усередині Товариства, взаємообмін управлінським персоналом або через залежність від технічної інформації. Значний вплив досягається шляхом володіння певною часткою через статут або договір.

Пов’язаними сторонами вважаються:

а) суб’єкти господарювання, які прямо або непрямо через одного чи більше посередників контролюють суб’єкт господарювання або перебувають під його контролем;

б) асоційовані компанії;

в) особи, які прямо або непрямо володіють часткою суб’єкта господарювання, що звітує, яка забезпечує їм суттєвий вплив на цей суб’єкт господарювання, а також близьких членів родини будь-якої з таких осіб;

г) провідний управлінський персонал та члени родини провідного управлінського персоналу;

ґ) суб’єкти господарювання, у яких суттєва частка власності належить прямо або непрямо особі, зазначеній у пункті в чи г, або тих, на які така особа здатна здійснювати суттєвий вплив.

До пов’язаних сторін Товариства належать:

 1. Засновники Товариства – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ "УКРСПЕЦСЕРВІС"  Код за ЄДРПОУ 39154956, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕДІА-МАЙДАН" Код за ЄДРПОУ 39369053
 2. Директор Любота Ігор Володимирович
 3. Головний бухгалтер Хомич Оксана Володимирівна  

Протягом 2015 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці.

Товариство приймає політику взаємовідносин із пов’язаними особами без спеціального ціноутворення. Операції із пов’язаними особами відображуються виключно за принципом «справедливої вартості» на підставі договорів з врахуванням інтересів обох сторін.

Станом на 31.12.2015 року дебіторська заборгованість пов’язаних осіб перед Товариством відсутня.

 

12. Управління фінансовими ризиками

Валютний ризик. Розрахунки в іноземній валюті протягом 2015 року не здійснювалися. Валютний ризик у Товариства відсутній.

Операційний ризик контролюється через вдосконалення процедур стягнення дебіторської заборгованості.

Юридичний ризик контролюється шляхом застосування типових форм угод з клієнтами Товариства з метою формалізації та уникнення ситуацій, які можуть погіршити позицію Товариства у відносинах з клієнтами.

Стратегічний ризик мінімізується шляхом щорічного перегляду та коригування стратегічного плану Товариства з урахуванням макроекономічної ситуації в країні.

Ризик репутації контролюється в процесі постійного моніторингу ЗМІ, оцінки їх впливу на поведінку клієнтів Товариства та своєчасних повідомлень позиції Товариства до клієнтів. Крім того, проводиться моніторинг ринкової позиції Товариства щодо портфелів заборгованості фізичних та юридичних осіб, рейтингу за простроченої заборгованості.

Ризик ліквідності. Ризик ліквідності виникає при неузгодженості термінів повернення розміщених ресурсів та виконання зобов’язань Товариства перед кредиторами. Ринок ліквідності контролюється шляхом укладення довгострокових угод для залучення коштів і збільшення строків повернення позикового капіталу.

 

13. Справедлива вартість

Справедлива вартість являє собою суму, на яку можна обміняти фінансовий інструмент при здійсненні поточної операції між двома зацікавленими сторонами, за винятком випадків вимушеного продажу або ліквідації. Найкращим підтвердженням справедливої вартості є ціна фінансового інструмента, що котирується на ринку.

Оціночна справедлива вартість фінансових інструментів розраховувалася Товариством виходячи з наявної ринкової інформації (якщо така існує) та відповідних методології оцінки. Однак, для інтерпретації ринкової інформації з метою визначення оціночної справедливої вартості необхідні суб’єктивні судження. Незважаючи на те, що керівництво Товариства використало наявну ринкову інформацію для визначення справедливої вартості фінансових інструментів, ці ринкові дані можуть не відображати вартість, яка могла б бути отримана за існуючих обставин.

 

14. Події після дати балансу

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов’язань Товариства – відсутні.

 

 

 

Директор                                                                                          Любота Ігор Володимирович

 

Головний бухгалтер                                                                         Хомич Оксана Володимирівна